Item's Form

Product  2655

 

-safety Razors Rastro Dry razor Switzerland 1945 Rabaldo G.m.b.H., Zurich TM first used 1938, TM filed 14 Nov 1946